Všeobecné obchodní podmínky
(Smlouva o poskytování hostingových služeb)


I. Smluvní strany

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem:

Marek Čihák
IČ: 05296641
Kučerova 785/19 Praha 9
198 00
(dále jen „poskytovatel“)

a

zákazníkem:

Fyzická či právnická osoba, která uzavře smlouvu s poskytovatelem. (dále jen „zákazník“).

II. Definice pojmů

Hostingová služba – Služba zajišťující provoz internetových aplikací a dalších služeb s tím souvisejících skrze prostředky poskytovatele. Obsah a definice služeb je zveřejněna s aktuální nabídkou na webu poskytovatele který je dostupný na internetové adrese https://hostliner.cz/ (dále jen „služba“).

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele zajistit provoz hostingových služeb zákazníkovi a závazek zákazníka tyto služby platit dle aktuální nabídky, vybrané služby a ceny uvedené na webu https://hostliner.cz/ či objednávkovém formuláři.

IV. Uzavření smlouvy

Smlouva o poskytování hostingových služeb se uzavírá řádným vyplněním objednávky a odesláním objednávkového formuláře na webu https://hostliner.cz/.

Smlouva se uzavírá na dobu fakturačního období vyplněné při objednávce.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Zákazníkovi je zakázáno:
  • Nabízet nebo šířit obsah, který je v rozporu s právním řádem České Republiky, platnými mezinárodními úmluvami a dobrými mravy.
  • Nabízet nebo šířit obsah, který porušuje autorská, patentová, průmyslová nebo jiná podobná práva.
  • Rozesílat nevyžádanou poštu (SPAM).
  • Kyberneticky útočit či jinak narušovat provoz sítě.
  • Nastavit jinou IPV4 adresu či jiný IPV6 rozsah než ten, který byl zákazníkovi přidělen.
  • Jakýmkoli jiným způsobem narušovat provoz sítě.
  • Šířit pornografické materiály.
 2. Zákazník odpovídá za veškerou škodu způsobenou poskytovateli.
 3. Poskytovatel se zavazuje k poskytnutí objednaných hostingových služeb zákazníkovi.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo na přerušení provozu serverů z důvodů údržby, oprav a instalaci nových zařízení po dobu nezbytně nutnou.
 5. Poskytovatel neodpovídá za případné majetkové a/nebo nemajetkové újmy vzniklé zákazníkovi v souvislosti s používáním Služby. Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za případnou újmu způsobenou přerušením či výpadkem provozu služeb.

VI. Platby

 1. Zákazník se zavazuje uhradit cenu služby na základě výzvy k proplacení služby zaslané poskytovatelem elektronickou poštou.
 2. V případě neuhrazení poplatku ve stanovené lhůtě má poskytovatel právo přerušit poskytování služeb.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit ceny a rozsah poskytovaných služeb.

VII. Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Poskytovatel zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR”) osobní údaje zákazníka, který je fyzickou osobou. V případě, že zákazníkem je právnická osoba, nejsou její údaje osobními ve smyslu GDPR a GDPR se na zpracování a ochranu těchto údajů nevztahuje.

V tomto bodu jsou sepsány informace o tom, jaké osobní údaje poskytovatel eviduje, jak je zpracovává a po jak dlouhou dobu je uchovává.

7.1) Jaké osobní údaje poskytovatel zpracovává

 • 7.1.1) Fakturační údaje:
  Jméno a příjmení
  Celá adresa
  - Město
  - Adresa
  - PSČ
  E-mailová adresa
  Název společnosti

  DIČ
 • 7.1.2) Provozní údaje:
  Objednávky zákazníka
  Nastavení systémových služeb zákazníka, zejména údaje týkajících se registrace doménových jmen, FTP uživatele, databázových uživatelů, e-mailové schránky, cron úloh.
  E-mailovou komunikaci s technickou podporou
 • 7.1.3) Systémové údaje (logy):
  IP adresy
  Časy přístupů k jednotlivým nabízeným službám.
 • 7.1.4) Data zákazníka čímž se rozumí data uložená zákazníkem do vyhrazeného prostoru.

7.2) Účel zpracování a doba uchování osobních údajů

7.2.1) Fakturační údaje jsou uchovávány po dobu trvání objednávky pro účely plnění smlouvy (poskytnutí služby) a následně 10 let pro účely daňové evidence na základě plnění zákonné povinnosti.

7.2.2) Provozní údaje jsou uchovávány po dobu trvání objednávky pro účely plnění smlouvy (poskytnutí služby) a jsou následně smazány při splnění/ukončení objednávky či vypovězením obchodních podmínek.

7.2.3) Systémové údaje jsou uchovávány po dobu trvání 1 roku od data pořízení záznamu pro účely zabezpečení provozu služby na základě oprávněného zájmu poskytovatele. Proti tomuto zpracování má zákazník právo vznést námitku (viz. bod 7.5.7).

Tyto údaje slouží zejména k detekci kybernetických útoků. (Příklad: V případě že se někdo pokusí 5x zadat heslo k FTP účtu zákazníka, a všechny pokusy budou neúspěšné, bude daná IP adresa zablokována např. na 15 minut [doba se může lišit], čímž poskytovatel stíží potenciálnímu útočníkovi uhádnout heslo zákazníka na základě zkoušení náhodných znaků).

7.2.4) Data zákazníka jsou uchovávány po dobu trvání objednávky pro účely a na základě plnění smlouvy. Zákazník je sám správcem uložených dat a osobních údajů. Využíváním služeb poskytovatele ho zákazník pověřuje zpracováním osobních údajů a poskytovatel ve vztahu k těmto osobním údajům vystupuje v roli zpracovatele (viz. bod 7.8).

7.3) Z jakých zdrojů poskytovatel osobní údaje získává

Veškeré osobní údaje, které poskytovatel zpracovává, jsou přímo získané od zákazníka. V případě systémových údajů jsou údaje získávané sledováním přístupu k jednotlivým poskytovaným službám.

7.4) Komu poskytovatel osobní údaje předává

Výše uvedené osobní údaje kromě bodu 7.1.4 – dat zákazníka, který je sám správcem osobních údajů, zpracovává poskytovatel v roli správce, neboť určuje účely a prostředky zpracování.

Poskytovatel pro zpracování údajů využívá služeb dalších zpracovatelů, kteří byli smluvně zavázáni k přijetí vhodných organizačních a technických opatřeních k ochraně osobních údajů zákazníků a kteří se řídí pokyny poskytovatele při tomto zpracování. Poskytovatel předává následující osobní údaje následujícím třetím subjektům:

Údaje týkající se doménových jmen a údaje vyplňované do registru WHOIS (jméno, příjmení, adresa, město, psč, společnost, e-mail, doménový název) jsou předávané společnosti Gransy s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha. Za účelem registrace doménového jména tj. v rámci plnění smlouvy.

Fakturační údaje (jméno, příjmení, adresa, město, psč, společnost, ič, dič) jsou předávány do účetního systému iDoklad společnosti Solitea Česká republika, a.s., se sídlem Drobného 555/49, Brno 602 00. Za účelem evidence fakturace, pohledávek a vedení daňové evidence tj. v rámci plnění smlouvy a zákonné povinnosti.

7.5) Právo zákazníka ve vztahu ke zpracování osobních údajů

 • 7.5.1) Právo na informace - Jako subjekt údajů má zákazník právo být informován o zpracování jeho osobních údajů, které se ho týkají. Tyto informace zahrnují kontaktní údaje správce, účel a právní základ zpracování, informace o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů, všechna práva subjektů údajů, důvod poskytnutí osobních údajů, dále údaj o předávání osobních údajů do třetích zemí mimo Evropskou unii a příp. též, informaci o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.
 • 7.5.2) Právo na přístup – Zákazník má právo poskytovatele požádat, aby mu sdělil, zda o zákazníkovi zpracovává nějaké osobní údaje, a pokud ano, pak jaké. Zákazník může požadovat sdělení specifických údajů anebo kompletního přehledu všech osobních údajů.
  Poskytovatel po identifikaci zákazníka jakožto oprávněné osoby zašle první kopii požadovaných informací zcela zdarma.
  Vedle shora uvedeného platí, že veškeré fakturační a provozní údaje jsou zpřístupněny skrze administrační rozhraní (klient.hostliner.cz), kde je vidět jaké informace o zákazníkovi poskytovatel eviduje. Po vyplnění objednávky je zákazníkovi zaslán přístup do administračního systému, do kterého se těmito údaji přihlásí přes výše uvedený odkaz. V případě Systémových informací si o ně může zákazník zažádat na adrese podpora@hostliner.cz
 • 7.5.3) Právo na výmaz – Zákazník má právo požadovat po poskytovateli, aby vymazal jeho osobní údaje v případě, že:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • zákazník vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
  • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.
 • 7.5.4) Právo na opravu – Veškeré fakturační a provozní údaje lze opravit skrze administrační rozhraní (klient.hostliner.cz). Po přihlášení do administračního rozhraní kliknutím v levém menu na odkaz „údaje“ kde je může změnit a následně uložit. V případě změny údajů v již hotové objednávce nás prosím kontaktujte na níže uvedené e-mailové adrese. podpora@hostliner.cz
 • 7.5.5) Právo na přenositelnost údajů – Zákazník má právo své osobní údaje od poskytovatele získat ve strojově čitelném formátu. Zákazník má též právo žádost o přenesení jeho osobních údajů ve strojově čitelném formátu přímo jinému správci osobních údajů.
  Toto právo lze u poskytovatele uplatnit v případě, že jsou osobní údaje zákazníka zpracovány:
  • na základě souhlasu zákazníka anebo na základě plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené se zákazníkem; a současně
  • automatizovaně
 • 7.5.6) Právo na omezení zpracování – Zákazník má právo poskytovatele požádat, aby omezil zpracování jeho osobních údajů v případě, že:
  • zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby poskytovatel mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a zákazník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  • poskytovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • zákazník vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody poskytovatele převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.
 • 7.5.7) Právo vznést námitku – Zákazník má právo vznést u poskytovatele námitky proti zpracování systémových údajů (IP adres a časů přístupů k jednotlivým nabízeným službám) na základě oprávněného zájmu poskytovatele.
  Pokud poskytovatel neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami zákazníka, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, je povinen osobní údaje zákazníka přestat zpracovávat.
 • 7.5.8) Právo podat stížnost – Zákazník má právo podat stížnost, domnívá-li se, že dochází a/nebo již došlo zpracováním jeho osobních údajů k porušení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Stížnost může zákazník podat u příslušného dozorového úřadu v místě svého bydliště, nebo v místě výkonu své práce, nebo v místě porušení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

7.6) Uplatnění práv zákazníka

Pro uplatnění všech shora uvedených práv je zákazník oprávněn kontaktovat poskytovatele na e-mailové adrese podpora@hostliner.cz.

V případě jakýchkoli dotazů či podnětů ohledně zpracování osobních údajů je zákazník oprávněn obrátit se na poskytovatele na e-mailové adrese info@hostliner.cz či podpora@hostliner.cz.

Aby byla zajištěna náležitá ochrana osobních údajů a práv zákazníka a nedocházelo k jejich zneužívání jinými osobami, musí poskytovatel provést ověření identity zákazníka. Pro ověření identity zákazníka je nezbytné uvést do žádosti o uplatnění práv e-mail a číslo objednávky zákazníka

Nebude-li možné zákazníka z údajů uvedených v žádosti o uplatnění práv identifikovat, je poskytovatel oprávněn zákazníka vyzvat k doplnění údajů, na základě kterých by poskytovatel mohl dostatečně ověřit identitu zákazníka. Nebude-li možné zákazníka ani po sdělení dodatečných informací identifikovat, nemůže poskytovatel žádosti zákazníka vyhovět.

Poskytovatel vyřizuje všechny žádosti mu došlé bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od jejich doručení. Nebude-li možné žádosti v této lhůtě zpracovat (zejména z důvodu složitosti žádosti), je poskytovatel oprávněn lhůtu pro vyřízení žádosti zákazníka prodloužit až o dva měsíce. O této skutečnosti bude zákazník poskytovatelem informován spolu s odůvodněním prodloužení lhůty, a to do 1 měsíce od doručení žádosti.

V případě, kdy poskytovatel vyhodnotí, že žádost zákazníka nesplňuje shora uvedené požadavky pro její kladné vyřízení, je poskytovatel oprávněn žádost zákazníka odmítnout a o důvodech odmítnutí zákazníka informuje. V takovém případě je zákazník oprávněn podat stížnost k dozorovému úřadu (k tomu viz odstavec 7.5.8) a/nebo požádat u obecných soudů o soudní ochranu.

V případě, že poskytovatel žádosti zákazníka vyhoví, provede na základě tohoto rozhodnutí vhodná opatření a o těchto informuje zákazníka.

7.7) Předávání osobních údajů mimo EU (EHP)

Poskytovatel nepředává osobní údaje mimo území Evropské unie a Evropský hospodářský prostor.

7.8) Smlouva o zpracování osobních údajů

Zákazník uzavřením smlouvy uzavírá také Smlouvu o zpracování osobních údajů.

7.9) Ochrana osobních údajů

Prioritou poskytovatele je ochrana osobních údajů zákazníka před neoprávněným nebo nahodilým přístupem k osobním údajům zákazníka, jejich změnou, zničením či ztrátou, neoprávněnými přenosy, před jiným neoprávněným zpracováním, jakož i před jiným zneužitím osobních údajů zákazníka.

Poskytovatel za tímto účelem přijal příslušná technická a organizační opatření. Poskytovatel pravidelně veškerá opatření zabezpečení osobních údajů testuje, kontroluje a ověřuje jejich aktuálnost, přiměřenost a adekvátnost. Takovými opatřeními jsou pravidelná aktualizace operačních systémů, zaheslovaný a šifrovaný přístup k serveru, monitoring sítě a systémových údajů, dále stanovení limitů neúspěšných přístupů k jednotlivým službám k detekci kybernetických útoků, antivirová ochrana uložených dat, firewall, vedení blacklistu nebezpečných serverů. Poskytovatel je oprávněn shora uvedená opatření měnit a aktualizovat, a to v návaznosti na vývoj kybernetický útoků a hrozeb a inovaci zabezpečovacích mechanismů.

Poskytovatel provádí také nahodilé kontroly a audity svých dodavatelů, kterým zpřístupnil osobní údaje zákazníků za účelem zjištění dodržování ochrany osobních údajů.

Současně jsou všichni dodavatelé a jejich zaměstnanci smluvně a/nebo na základě zákona zavázáni mlčenlivostí o všech informacích a osobních údajích, které jim byly zpřístupněny.

VIII. Reklamace

Objednanou službu lze do 14ti dnů bez udání důvodu od objednávky reklamovat. Zákazník ohlásí reklamaci na e-mail info@hostliner.cz, či jiným prokazatelným způsobem.

IX. Závěrečná ustanovení

Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit. Aktuální znění obchodních podmínek poskytovatel zveřejní na svých webových stránkách a zákazník bude na změnu upozorněn e-mailem. Zákazník má právo změny ve Všeobecných obchodních podmínkách písemně odmítnout. V případě že zákazník odmítne změny ve Všeobecných obchodních podmínkách, je poskytovatel i zákazník oprávněn předčasně smlouvu ukončit.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinností dne 24.5.2018

Tento web používá cookies k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace