Smlouva o zpracování osobních údajů

I. Smluvní strany

Poskytovatel:

Marek Čihák
IČ: 05296641
Kučerova 785/19 Praha 9
198 00
(dále jen „zpracovatel”)

a

zákazník:

Fyzická či právnická osoba, která uzavře smlouvu s poskytovatelem (dále jen „správce”)

uzavřely v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR”) tuto smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „smlouva”).

II. Základní ustanovení

2.1) Správce pověřuje zpracovatele na základě této smlouvy ke zpracování osobních údajů subjektů údajů, a to v rozsahu který určí správce a po dobu určenou v této smlouvě.

III. Účel zpracování osobních údajů

3.1) Zpracovatel zpracovává osobní údaje za účelem plnění všeobecných obchodních podmínek na jejichž základě poskytuje zpracovatel správci údajů hostingové služby.

IV. Doba a rozsah zpracování

4.1) Zpracovatel zpracovává a uchovává osobní údaje po dobu trvání objednávky. V případě ukončení objednávky či vypovězení všeobecných obchodních podmínek zpracovatel vymaže veškeré osobní údaje subjetku údajů, které byly zpracovávané na základě pověření správce.

4.2) Osobní údajem se rozumí jakákoli informace, která je schopna identifikovat konkrétní fyzickou osobu.

V. Povinnosti zpracovatele

 • 5.1) Zpracovatel je při zpracování osobních údajů na základě plnění smlouvy postupovat tak, aby neporušil žádné ustanovení GDPR.
 • 5.2) Zpracovatel je povinen se řídit při zpracování osobních údajů pouze doloženými pokyny správce.
 • 5.3) Zpracovatel je, pokud je to možné vzhledem k povaze a zpracování osobních údajů za pomoci vhodných technických a organizačních opatřeních, nápomocen Správci při plnění povinnosti Správce reagovat na žádosti o výkon práv subjektů osobních údajů. Zejména:
  • 5.3.1) Právo na přístup k osobním údajům
  • 5.3.2) Právo na výmaz osobních údajů
  • 5.3.3) Právo na opravu osobních údajů
  • 5.3.4) Právo na přenositelnost osobních údajů
 • 5.4) Zpracovatel je povinen zajistit vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • 5.5) Zpracovatel je povinen neprodleně informovat Správce v případě narušení bezpečnosti osobních údajů.

VI. Další zpracovatelé

6.1) Pokud zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, musí zpracovatel tomuto dalšímu zpracovateli smluvně doložit stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.

VII. Další ustanovení

7.1) Náležitosti neuvedené v této smlouvě se řídí dle nařízení GDPR.


Tento web používá pouze technické cookies (PHPSESSID). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.